درباره دکتر محمد ابراهیم طاهریان

دکتر محمد ابراهیم طاهریان

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

جراح آندوسکوپیک دیسک
جراحی تعویض مفاصل لگن و زانو
جراحی اندام و ستون فقرات

مدارک